Privacyverklaring
STICHTING DE HELPENDE HAND hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons) gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens

STICHTING DE HELPENDE HAND kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Indien u een verzoek om informatie doet via het contactformulier, dan vragen wij u naar uw voornaam en achternaam, uw e-mailadres en enkele aanvullende gegevens. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij van u hebben opgevraagd te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar info@stdehelpendehand.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. STICHTING DE HELPENDE HAND zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van STICHTING DE HELPENDE HAND. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

STICHTING DE HELPENDE HAND maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van de persoonsgegevens
STICHTING DE HELPENDE HAND verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de STICHTING DE HELPENDE HAND website en /of onderdelen van STICHTING DE HELPENDE HAND websites te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. STICHTING DE HELPENDE HAND gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de diensten van STICHTING DE HELPENDE HAND. STICHTING DE HELPENDE HAND kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden
STICHTING DE HELPENDE HAND verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. STICHTING DE HELPENDE HAND zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
• te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces; of
• om de rechten of eigendom van STICHTING DE HELPENDE HAND te beschermen en verdedigen; of
• te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van STICHTING DE HELPENDE HAND of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. STICHTING DE HELPENDE HAND zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van de persoonsgegevens
STICHTING DE HELPENDE HAND zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. STICHTING DE HELPENDE HAND bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigingen in de privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. STICHTING DE HELPENDE HAND zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. STICHTING DE HELPENDE HAND raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe STICHTING DE HELPENDE HAND uw informatie beschermt.

Kom in contact
STICHTING DE HELPENDE HAND ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat STICHTING DE HELPENDE HAND niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de heer A.Tack via info@stdehelpendehand.nl

Disclaimer

Deze website is eigendom van STICHTING DE HELPENDE HAND. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer, het Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer, het Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden van STICHTING DE HELPENDE HAND.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van STICHTING DE HELPENDE HAND. STICHTING DE HELPENDE HAND besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. STICHTING DE HELPENDE HAND kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

STICHTING DE HELPENDE HAND is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door STICHTING DE HELPENDE HAND of door u aan STICHTING DE HELPENDE HAND door middel van de website van STICHTING DE HELPENDE HAND of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt STICHTING DE HELPENDE HAND geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens STICHTING DE HELPENDE HAND via deze website. STICHTING DE HELPENDE HAND aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

STICHTING DE HELPENDE HAND garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. STICHTING DE HELPENDE HAND aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

STICHTING DE HELPENDE HAND is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STICHTING DE HELPENDE HAND.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan STICHTING DE HELPENDE HAND, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van STICHTING DE HELPENDE HAND mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen via e-mail: info@stdehelpendehand.nl

× Waar kan ik u mee helpen?